Samenwerking in nieuw platform Unia

Schuiteman Accountants & Adviseurs, Verstegen accountants en adviseurs en Meerwijk Allister Groep zijn op 22 mei 2024 een strategische samenwerking aangegaan. De drie solide accountantskantoren zien de mogelijkheden voor gezamenlijke groei in de veranderende accountancymarkt en vullen elkaar goed aan, zowel in dienstverlening als landelijke spreiding. Het doel van deze samenwerking is verdere versteviging van […]

Extra openstelling subsidie SDE+ in voorjaar van 2020

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een extra openstelling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) aangekondigd. Een aantal projecten, waarvoor eerder subsidie SDE+ was aangevraagd, gaan niet door omdat transport van de te produceren energie (nog) niet mogelijk is. Ook zijn er projecten die niet (tijdig) gerealiseerd kunnen worden vanwege onzekerheden rondom vergunningen […]

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen nu definitief

Op 11 oktober 2019 is in de Staatscourant de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) gepubliceerd. Aanmelden voor de subsidieregeling is mogelijk van 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020. Het budget voor de Srv is verhoogd van € 120 miljoen naar € 180 miljoen. De regeling is bedoeld voor varkenshouders en gemengde bedrijven met […]

Extra financieringsmogelijkheden voor jonge landbouwers

Per 1 januari 2020 wordt de Borgstellingsregeling Vermogensversterkend Krediet (VVK) voor jonge landbouwers opengesteld. Met deze borgstelling ondersteunt de rijksoverheid investeringskredieten in de vorm van achtergestelde leningen aan jonge landbouwers. Zij kunnen hiervan gebruik maken binnen een termijn van drie jaar, nadat zij de onderneming hebben overgenomen dan wel gestart zijn. Met het VVK wordt […]

Grond voor uitloop van kippen is geen subsidiabele landbouwgrond

Onlangs heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een uitspraak gedaan in een procedure over toewijzing en uitbetaling van betalingsrechten. Het ging om een biologische kippenhouder die in de Gecombineerde Opgave 2015 toewijzing en uitbetaling van betalingsrechten had gevraagd op basis van percelen cultuurgrond die gebruikt werden als uitloop voor de kippen. De […]

Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Het concept van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) is gepubliceerd en ligt gedurende de maand mei ter consultatie. Publicatie van de definitieve regeling is voorzien voor juni 2019, dit is echter wel afhankelijk van de vraag of de staatssteungoedkeuring voor die tijd is verkregen. De openstelling van de regeling zal naar verwachting per 15 augustus […]

Einde stoppersregeling varkens- en pluimveebedrijven per 2020

Op 1 januari 2020 loopt de termijn af van het gedoogbeleid voor stoppende bedrijven, zoals genoemd in het Actieplan ammoniak. Dit houdt in dat alle veehouderijbedrijven vanaf die datum moeten voldoen aan de regels in het Besluit emissiearme huisvesting. Pluimvee- en varkensbedrijven of gemeenten kunnen dan geen beroep meer doen op het nationaal gedoogbeleid. Bedrijven […]

Hoofdlijnen herziening pachtbeleid

Minister Carola Schouten van LNV heeft in een kamerbrief enkele beleidsvoorstellen gepresenteerd die zij wil gebruiken als leidraad voor een herziening van de pachtwetgeving. Zij is hiermee gekomen omdat na de evaluatie van het pachtstelsel in 2014 de betrokken partijen er niet in zijn geslaagd een akkoord te bereiken. Probleemanalyse De minister vindt het belangrijk […]

Hoofdlijnen saneringsregeling varkenshouderij

Medio 2018 is een Hoofdlijnenakkoord gesloten met betrekking tot een sanering en verduurzaming van de varkenshouderij. Het onderdeel sanering is inmiddels verder uitgewerkt. In een kamerbrief schrijft de Minister van LNV dat de uitgangspunten en hoofdlijnen van de Sanerings(subsidie)regeling Varkenshouderij zijn: Doel van de subsidieregeling is het definitief en onherroepelijk beëindigen van varkenshouderijlocaties die geuroverlast […]

Bedrijfsovernamefonds jonge landbouwers

Besteding budget bedrijfsovernamefonds In het regeerakkoord is opgenomen dat er € 75 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor een bedrijfsovernamefonds waaruit jonge boeren worden ondersteund om de overname van het gezinsbedrijf en investeringen in innovatie te financieren. Na overleg met diverse partijen heeft de Minister van LNV ervoor gekozen om van het totale beschikbare budget € […]