Stimuleringsregeling voor monomestvergisters aangekondigd

De minister van Economische Zaken heeft in het kader van de hernieuwbare energiedoelstelling in 2020 aangekondigd voornemens te zijn begin 2017 eenmalig een stimuleringsregeling open te stellen voor monomestvergisters op boerderijschaal. Hiervoor wordt een budget van € 150 miljoen beschikbaar gesteld.

Belangrijke uitspraak Hoge Raad over herwaardering landbouwgronden

Met het oog op een mogelijke afschaffing van de landbouwvrijstelling hebben veel landbouwers in de afgelopen jaren hun landbouwgrond geherwaardeerd tot de marktwaarde. Over de mogelijkheden van herwaardering worden een aantal proefprocedures gevoerd. Op 30 september heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan in een proefprocedure.

Nieuwe openstelling tegemoetkoming vermindering melkproductie

In Nederland hebben zich 3.932 melkveehouders aangemeld voor de regeling tegemoetkoming vermindering melkproductie. In totaal gaat het om 80,3 miljoen kg melk. Er is in totaal in alle EU-lidstaten minder aangevraagd dan het totale budget. De Europese Commissie heeft daarom een toewijzingspercentage van 100% vastgesteld.

Soja inzetbaar voor EA-verplichting

De staatssecretaris van Economische Zaken is van plan vanaf 2017 soja toe te voegen aan de lijst met stikstofbindende gewassen die ingezet mogen worden als ecologisch aandachtsgebied (EA) in het kader van de vergroening van het GLB. Een deel van de directe inkomenssteun wordt alleen uitbetaald als aan de vergroeningseisen wordt voldaan. Eén van de […]

Verplichte deelname CBS-enquetes

Vanaf dit jaar is het verplicht om deel te nemen aan bepaalde CBS-enquêtes, indien men hiervoor een uitnodiging ontvangt. Op grond van Europese regelgeving verzamelt het CBS gegevens in de landbouwsector. Deze informatie vormt een belangrijke basis voor het Europese en nationale landbouwbeleid. Deelname aan de enquêtes was tot nu toe vrijwillig, maar door een […]

Btw-landbouwregeling afgeschaft

Het kabinet heeft besloten de btw-landbouwregeling per 1 januari 2018 af te schaffen. Met name kleinere landbouwbedrijven maken nu nog gebruik van deze regeling. De regeling houdt in dat de landbouwer geen btw betaalt, maar de betaalde btw ook niet kan terugvorderen. Het niet kunnen terugvorderen van betaalde btw maakt dat de regeling onaantrekkelijk is […]

Vergoeding FrieslandCampina voor lagere melkleverantie

FrieslandCampina geeft een vergoeding aan zijn leden-melkveehouders, die in de periode 1 oktober 2016 tot en met 31 maart 2017 minder melk leveren. De vergoeding bedraagt € 0,10 per niet-geproduceerde kilo melk, met een minimum van 2.000 en een maximum van 40.000 kilo. Deze maatregel komt bovenop de Europese stimuleringsmaatregel om de melkproductie te verminderen. […]

Verbod sleepvoetbemester per 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 is het niet langer toegestaan om drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib op de bodem van grasland gelegen op klei- en veengrond te brengen. De combinatie van een sleepvoetbemester met een sleepslang die met water verdunde mest aanvoert, is daarbij uitgezonderd. Dit verbod moet bijdragen aan de vermindering van de ammoniakemissie die wordt […]

Nog steeds geen beslissing van RVO

Naar verluid wachten nog zo’n 4.500 landbouwers op een beslissing over de uitbetaling van hun betalingsrechten voor het jaar 2015. Sommige landbouwers hebben helemaal nog geen uitbetaling gehad of zijn van mening dat het besluit onjuistheden bevat, waardoor de betaling te laag uitvalt. Anderen hebben vooral belang bij een juiste beoordeling van hun areaal landbouwgrond, […]

Nog geen goedkeuring voor equivalente maatregelen akkerbouw

De Europese Commissie heeft nog geen goedkeuring gegeven aan het toepassen van zogenaamde equivalente maatregelen in de akkerbouw. Equivalente maatregelen zijn maatregelen die landbouwers in hun bedrijfsvoering kunnen nemen om gelijke of betere milieuresultaten te boeken en die beter bij de bedrijfsvoering passen. Door toepassing van een dergelijke maatregel op bouwland zou een hogere gebruiksnorm […]